(NĐ&ĐS) - Ban Dân tộc Thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là thực hiện chính sách dân tộc đặc thù của thành phố, góp phần nâng cao đời sống các đồng bào dân tộc, thực hiện hiệu quả chương trình “giảm hộ nghèo, tăng hộ khá”,… của đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS).

Theo ông Ngô Văn Triển, Trưởng ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh: “Năm qua, thành phố đã chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo cho người dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách dân tộc được triển khai ở TP. Hồ Chí Minh đã giúp đồng bào các dân tộc vươn lên, cũng như xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiệu quả.”

Công tác dân tộc năm 2017 tiếp tục được quan tâm đúng mức, thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”. Công tác giảm nghèo bền vững, dạy nghề, tạo việc làm được tiếp tục quan tâm và thường xuyên thực hiện, đã tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước và cộng đồng.

1
Ông Huỳnh Cách Mạng [giữa] tặng giấy khen cho Ban quản trị 6 Hội quán có thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động từ thiện xã hội chăm lo đồng bào dân tộc Thành phố năm 2017. Ảnh Ngọc Huệ

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục, hoạt động hội đoàn, công tác từ thiện xã hội trong cộng đồng dân tộc thành phố, nhất là trong đồng bào người Hoa tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo được những tác động mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền giáo dục ĐBDTTS góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào các dân tộc thành phố.

Năm 2017, Ban Dân tộc và các sở, ngành đã triển khai thực hiện “Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về Chiến lược công tác dân tộc trên đại bàn thành phố đên năm 2020” của UBND TP.HCM. Theo đó, thực hiện chính sách chăm lo cho ĐBDTTS nhân kỷ niệm các ngày lễ, Tết cổ truyền của các dân tộc, với tổng số tiền của các đợt chăm lo là 1.408.900.000đồng.

Năm 2018, là năm thứ ba thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Với nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc tại khu dân cư trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển thành phố. Tập trung triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện chiến lược công tác dân tộc từ nay đến năm 2020, đồng thời cũng tập trung cải cách hành chánh, đạo đức công vụ trong ngành để phục vụ ĐBDTTS cách tốt nhất. Tăng cường công tác kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc thành phố và quận huyện…

Ông Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch UBND TP. HCM phát biểu: “Ban Dân tộc với tư cách cơ quan chuyên trách cần tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tích cực phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, các đơn vị chức năng của thành phố để làm tốt công tác dân tộc; đồng thời tích cực tham mưu cho UBND Thành phố xử lý tốt các vấn đề bức xúc, vướng mắc của đồng bào dân tộc trên địa bàn.”

Ngọc Huệ - Diệp Lục Tố