Ngày 15/1, tại Hải Dương, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất, kinh doanh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

ximang_ximanghoangthach
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2018, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đã thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức đan xen. Tuy nhiên, công ty vẫn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

Cụ thể, tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 4,83 triệu tấn, bằng 101,4% so với kế hoạch và tăng 3,2% so với cùng kỳ. Hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng 29% so với kế hoạch, tăng 9,6% so với năm 2017 với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 480 tỷ đồng. Năm 2018, Công ty thực hiện nộp ngân sách 345 tỷ đồng tăng 27,1% so với kế hoạch.

Năm 2019, với phương châm: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Chính phủ tiếp tục thực hiện các chủ trương cải cách thể chế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Vicem Hoàng Thạch tiếp tục kỳ vọng một năm thành công. Công ty đặt ra mục tiêu đạt nộp ngân sách nhà nước 323 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 507 tỷ đồng tăng hơn năm 2018 là 5,5%.

Thu Ngân