Năm 2018, Kiên Giang đã tổ chức 80 điểm hiến máu tập trung, tiếp nhận được 19.416 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị, đạt 134% chỉ tiêu năm 2018, trong đó hiến máu tình nguyện đạt 98%; tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 90%; tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,12%).

Kiên Giang: Phong trào hiến máu phát triển sâu rộng
 Chương trình giọt hồng đất Kiên Giang

Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã được thành lập ở 15/15 huyện, thành phố, 145/145 xã, phường, thị trấn và các trường Đại học, Cao đẳng được củng cố kiện toàn thường xuyên đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả. Nổi bật là Ban chỉ đạo các cấp đều được UBND cùng cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động; cấp tỉnh 400 triệu đồng/năm; cấp huyện, thành phố từ 20-50 triệu đồng/năm; xã, phường thị trấn từ 10-20 triệu đồng/năm. Ngoài ra, trong các đợt hiến máu UBND cấp xã hỗ trợ thêm chi phí đi lại cho người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập và kiện toàn được 138 các loại hình Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 2.494 thành viên (trong đó, có 67 Câu lạc bộ hiến máu dự bị với 1.569; 02 Câu lạc bộ 25 có 52 thành viên; 11 Câu lạc bộ gia đình hiến máu với 87 thành; 58 Câu lạc bộ Tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện có 786 viên). Đặc biệt, năm 2018, Ban Chỉ đạo tỉnh Kiên Giang Phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu, các bộ, ngành Trung ương liên quan thành lập 02 Câu lạc bộ hiến máu dự bị tại xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc; xã Lại Sơn, huyện  Kiên Hải có 120 thành viên nhằm phục vụ cấp cứu và điều trị tại chỗ.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch, chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức và hưởng ứng tốt các chiến dịch như: “Lễ hội Xuân Hồng”, “Những giọt máu hồng hè”; sự kiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, Lễ tôn vinh người hiến máu và chương “Hành trình đỏ” với chủ đề “Giọt hồng đất Kiên Giang” do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Năm 2018, Kiên Giang đã tổ chức 80 điểm hiến máu tập trung, tiếp nhận được 19.416 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị, đạt 134% chỉ tiêu năm 2018, trong đó hiến máu tình nguyện đạt 98%; tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 90%; tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,12%).

Kiên Giang: Phong trào hiến máu phát triển sâu rộng
Thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu

Năm 2019, Kiên Giang phấn đấu tiếp nhận 17.000 đơn vị máu trở lên, trong đó hiến máu tình nguyện trên 98%, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 90%, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt 1,45%.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo tỉnh Kiên Giang đã đề ra các giải pháp cơ bản như: Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện cho lực lượng tuyên truyền viên cơ sở về chuyển đổi hành vi trong hiến máu tình nguyện, mở rộng đối tượng đến tổ nhân dân tự quản và quần chúng nhân dân; Tiếp tục huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm cùng với ngân sách Nhà nước hổ trợ cho người hiến máu tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tốt các chiến dịch, sự kiện như  “Lễ hội Xuân Hồng ”; “Những giọt máu hồng” hè; tổ chức mít tinh “Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện” 7/4; lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện nhân “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” 14/6, đặc biệt là phối hợp thực hiện Chương trình “Hành trình đỏ” ; Tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố. Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế tôn vinh khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích vận động và hiến máu tình nguyện, thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp.

Kiên Giang: Phong trào hiến máu phát triển sâu rộng
Lễ hội Xuân hồng và Ngày Chủ nhật đỏ năm 2019 được tổ chức tại trường  Đại học Kiên Giang

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển các loại hình Câu lạc bộ: Hiến máu tình nguyện, Câu lạc bộ những người tham gia hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu sống, gia đình hiến máu, câu lạc bộ hiến tiểu cầu...tạo nguồn máu dự trữ, sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu. Kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong  tuyên truyền vận động được nhiều người tham gia hiến máu, gia đình và cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần, các nhà tài trợ, hỗ trợ cho phong trào hiến máu tình nguyện.

Theo redcross.org.vn