(NĐ&ĐS) - Huyện Vĩnh Lợi cơ bản hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã giai đoạn 2016 -2020

Để thực hiện nhêm vụ quan trọng theo nghị quyết 02 - NQ/TU, ngày 30/8/2016 của Tỉnh Ủy Bạc Liêu về việc tập trung phát triển, huyện Vĩnh Lợi là huyện hoàn thành cơ bản tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Lợi đã tập trung xây dựng chương trình hành động mang tính sát thực với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nhằm triển khai hiệu quả của nghị quyết này. 

xa-chau-thoi-2
Di tích lịch sử cấp quốc gia - Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới.

Theo như UBND huyện Vĩnh Lợi cho biết đến thời điểm hiện nay, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã đã được kiện toàn, củng cố, công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình ở các xã được tăng cường. Đa số thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban quản lý và Ban phát triển ấp đều đã tiếp cận, nắm bắt được nhiệm vụ và triển khai thực hiện các nội dung đúng theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trưởng Ban chỉ đạo huyện.

 Đến nay, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của huyện là 16, 14 tiêu chí/xã. Các xã như: Châu Thới đạt 19/19 tiêu chí; xã Vĩnh Hưng và xã Châu Hưng A cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; xã Hưng Hội đạt 15/19 tiêu chí; xã Hưng Thành và xã Vĩnh Hưng A đạt 14/19 tiêu chí; xã Long Thạnh đạt 13/19 tiêu chí.

xa-chau-thoi-1
Xã Châu Thới đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể các xã luôn xác định nội dung quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của người dân, mong được sự đồng thuận, ủng hộ cao của quần chúng nhân dân.

Từ đó, nhân dân trong huyện hăng hái tự nguyện tham gia đóng góp sức người, sức của cho xây dựng nông thôn mới, giúp các tiêu chí thực hiện tốt hơn, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thu nhập của người dân cao đời sống vật chất người dân cũng được cải thiện.

Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Lợi cũng mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư Trường mầm non tư thục 10.000 m2 (tại thị trấn Châu Hưng), bến xe đi chùa Hưng Thiện 8.500 m2 (Bến xe trung chuyển, vận chuyển khách vào chùa bằng xe điện); chú trọng công nghiệp chế biến nông sản (kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến nông sản), công nghiệp sử dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn, giúp nhân dân có thu nhập ổn định.

Thạch Bình